Strona główna > Ochrona danych osobowych / prywatności

Ochrona danych osobowych / prywatności

Zapewnienie ochrony danych osobowych naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważne. FONA Dental, s.r.o. podczas przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników, dba o zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą nr 18/2018 o ochronie danych osobowych w Republice Słowackiej oraz z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (RODO). Wdrożyliśmy w naszym środowisku wszystkie techniczne i organizacyjne środki chroniące przetwarzane dane osobowe.

Dane osobowe, które przekazujesz nam przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych, poprzez e-mail, telefonicznie, listownie lub w jakikolwiek inny sposób, są przetwarzane przez FONA Dental, s.r.o. jako poufne. Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu ich przetwarzania na cele, do jakich je uzyskaliśmy, w sposób prawnie wiążący. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratorów w sensie RODO i ustawy nr 18/2018 o ochronie danych osobowych Republiki Słowackiej. W takim przypadku musimy podjąć działania w celu zapewnienia, że nasi starannie dobrani partnerzy spełniają wymogi prawne dotyczące ochrony danych osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z naszym pracownikiem ds. ochrony danych (POD), który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w FONA Dental, s.r.o. Z naszym POD można skontaktować się pod adresem e-mail: service@fonadental.com lub w formie pisemnej formy na: DPO, FONA Dental, s.r.o., Štefánikova 7, 811 06 Bratysława, Slovakia.

Podmiot danych, dla którego przetwarzamy dane osobowe, ma w firmie FONA Dental, s.r.o. następujące prawa wynikające z RODO oraz ustawy nr 18/2018 o ochronie danych osobowych:

 • uprawnienie do zyskania dostępu do danych osobowych odnoszących się do podmiotu danych (art. 15 RODO),
 • prawo do skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych osobowych po zakończeniu celu przetwarzania danych osobowych (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 21 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych (art. 21 RODO),
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77-81 RODO),
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku kontaktu z firmą FONA Dental, s.r.o., możemy przetwarzać dane osobowe w oparciu następujące podstawy prawne:

Przetwarzanie danych jest konieczne dla spełnienia zobowiązania prawnego

 • FONA Dental, s.r.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, w szczególności ustawą nr 18/2018 o ochronie danych osobowych (RODO), ustawą nr 311/2011 Kodeksu pracy, ustawą nr 431/2002 o rachunkowości, ustawą nr 250 / 2007 r. w sprawie ochrony konsumenta.

Przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji umowy

 • Wykorzystujemy dane osobowe uzyskane od Ciebie podczas podpisywania umowy wyłącznie dla działań związanych z jego wdrożeniem w naszej firmie.

Podmiot danych wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 • Przetwarzamy dane osobowe użytkowników na podstawie ich zgody wyłącznie do celów marketingowych. W oparciu o zgodę możemy przesyłać oferty marketingowe drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail lub w formie pisemnej. Zgoda na cele marketingowe udzielana jest dobrowolnie, ale dla istotne jest, abyśmy mogli przesyłać odpowiednie oferty związane z produktami, innowacjami i usługami związanymi z naszą firmą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie odwołana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres service@fonadental.com”.
 • W celu realizacji kursów szkoleniowych w naszej firmie, przetwarzamy dane osobowe z formularza rejestracyjnego na podstawie zgody użytkownika. Dane te są przechowywane w naszej firmie przez 10 lat lub do momentu wycofania zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres service@fonadental.com.
 • Przetwarzamy również dane osobowe uczestników szkoleń prowadzonych w naszej formie, a to w postaci zdjęć lub nagrań wideo, które mogą być publikowane na stronie internetowej FONA Dental lub na portalach społecznościowych. Jeśli użytkownik chce wycofać swoją zgodę na przetwarzanie i publikowanie swoich zdjęć lub filmów, może skontaktować się z nami pocztą elektroniczną pod adresem service@fonadental.com .
 • Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, również są przetwarzane dane osobowe za uprzednią zgodą (np. Pliki cookie, adres IP). W poniższym tekście zawarliśmy szczegółowe informacje na temat tego rodzaju przetwarzania danych osobowych.

 

AKTUALNOŚCI